EKO-LAB zapošljava ukupno 49 radnika, od toga 1 sa titulom doktora nauka, 2 sa magistraturom, 4 sa specijalizacijom i 11 sa visokom stručnom spremom. Osoblje poseduje potrebno obrazovanje, obučenost, tehničko znanje i iskustvo za obavljanje ispitivanja i permanentno se obučava putem internih i eksternih obuka.

Rukovodno osoblje EKO-LAB-a:

 • Direktor
  Stanislava Jelić, dipl.ekon.

 • Rukovodilac kvaliteta
  mr Dragica Bengin, dipl.ing

 • Rukovodilac Odeljenja za fizičko-hemijska ispitivanja
  Aleksandar Nešić, dipl.hem. master spec. sanitarne hemije

 • Rukovodilac Odeljenja za mikrobiološka ispitivanja
  Gordana Pavlović, dipl.veterinar, spec. iz mikrobiologije

 • Rukovodilac Odeljenja za Ispitivanje semena
  Svetlana Obradović, dipl.inž.poljoprivrede,smer ratarstvo

 • Rukovodilac Službe za komercijalno-finansijske i opšte poslove
  Danijela Šarac, dipl. prostorni planer