Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS- Ovlašćenje za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja otpadne vode, kao i uzorkovanje otpadne vode, rešenje broj 325-00-294/2020-07 od 05.03.2020, važnost rešenja do 11.02.2024. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Službeni Glasnik RS broj 11 od 07.02.2020., rezultati konkursa broj 401-00-1724/2019-11) - Lista pravnih lica za obavljanje poslova laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS:
EKO-LAB DOO se nalazi na listi laboratorija kojima su ustupljeni poslovi laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje i sprovođenje programa monitoringa u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, na osnovu rezultata konkursa, objavljenog 12.12.2014.u "Sl.Glasniku RS", br.136/14.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, ovlašćuje se EKO- LAB DOO, Padinska Skela za ispitivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda, Rešenje broj 320-05-00833/2012-08 od 04.12.2012, za sledeće potrebe:
1. za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja i senzornog ocenjivanja šire, vina i drugih proizvoda-u cilju obaveznog ispitivanja kvaliteta i senzorno ocenjivanje šire, „stonog“ vina (vina bez geografskog porekla) i drugih proizvoda pre punjenja, deklarisanja i stavljanja u promet, kao i drugih ispitivanja za potrebe proizvođača(potrebe proizvođača),
2. za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja, mikrobiloških ispitivanja i senzorno ocenjivanje šire, vina i drugih proizvoda – za obavljanje ispitivanja kvaliteta i senzorno ocenjivanje „stonog sortnog“ vina, službenih uzoraka u postupku inspekcijskog nadzora, u postupku uvoza, izvoza, postupku vezanom za geografsko poreklo i slično (u daljem tekstu: službene potrebe);
3. za saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede i nacionalnim laboratorijama drugih zemalja, organizaciju uporednih testova između ovlašćenih laboratorija, organizaciju poslova potvrde analize i superanalize za potrebe ovlašćenih laboratorija, organizaciju obuka za kandidate za senzorne ocenjivače i provere sposobnosti senzornih ocenjivača i slično(nacionalne potrebe)

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede RS, Uprava za veterinu-Rešenje o upisu EKO-LAB-a DOO u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti, broj 323-06-8961/2010-05 od 11.4.2011.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede RS, Uprava za veterinu-Ovlašćenje za ispitivanje hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, broj 323-06-8961/2010-05 od 11.4.2011.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Generalni inspektorat-Ovlašćenje za ispitivanje kvaliteta mleka, broj 361-04-00055/2010-02 od 27.5.2010.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-Rešenje o ovlašćenju pravnog lica za obavljanje poslova kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina u izvozu, rešenje br. 320-13-01461/2004-04 od 09.07.2004.

Ministarstvo za zdravlje RS, Ovlašćenje za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, osim vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće ili za proizvodnju namirnica namenjenih za prodaju, rešenje broj 530-01-269/95-04 od 04.03.1997.