Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Generalni inspektorat-Ovlašćenje za ispitivanje kvaliteta mleka, broj 361-04-00055/2010-02 od 27.5.2010.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede RS, Uprava za veterinu-Ovlašćenje za ispitivanje hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, broj 323-06-8961/2010-05 od 11.4.2011.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ovlašćenje broj 320-05-00833/2012-08 od 04.12.2012:
Za obavljanje ispitivanja kvaliteta i senzorno ocenjivanje šire, „stonog“ vina (vina bez geografskog porekla) i drugih proizvoda pre punjenja, deklarisanja i stavljanja u promet, kao i drugih ispitivanja za potrebe proizvodjača, Fizičko-hemijska ispitivanja, mikrobiloška ispitivanja i senzorno ocenjivanje šire, vina i drugih proizvoda – za obavljanje ispitivanja kvaliteta i senzorno ocenjivanje „stonog sortnog“ vina, službenih uzoraka u postupku inspekcijskog nadzora, u postupku uvoza, izvoza, postupku vezanom za geografsko poreklo i slično (u daljem tekstu: službene potrebe);

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS:
EKO-LAB DOO se nalazi na listi laboratorija kojima su ustupljeni poslovi laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje i sprovodjenje programa monitoringa u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, na osnovu rezultata konkursa, objavljenog 12.12.2014.u "Sl.glasniku RS", br.136/14.

Ministarstvo za zdravlje RS, Ovlašćenje za utvrdjivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, osim vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće ili za proizvodnju namirnica namenjenih za prodaju, rešenje broj 530-01-269/95-04 od 04.03.1997.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS- Ovlašćenje za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja otpadne vode, kao i uzorkovanje otpadne vode, rešenje broj 325-00-212/2016-07 od 26.02.2016, važnost rešenja do 11.02.2020. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS- Ovlašćenje za hemijsku analizu poljoprivrednog zemljišta i ispitivanje kvaliteta veštačkih djubriva, rešenje broj 320-09-10-164/95-04 od 16.08.1995.godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS- Utvrdjuje se da EKO-LAB DOO ispunjava uslove za ispitivanje i utvrdjivanje kvaliteta semena poljoprivreddnog bilja i ispitivanje i utvrdjivanje kvaliteta semena inspekcijskih uzoraka, rešenje br. 320-09-2493/97-04 od 10.06.1997.godine