• Osnovani smo 1957 godine, kao centralna laboratorija u sklopu Poljoprivrednog Kombinata Beograd. Od 1995 godine prvi put se organozujemo kao EKO-LAB DOO.
  • Zaposlenaih 54. Jedan sa titulom doktora nauka, 3 sa magistraturom, 3 sa specijalizacijom i 12 sa visokom stručnom spremom. Visoka obučenost i tehničko znanje.
  • Nalazimo se na listi laboratorija kojima su ustupljeni poslovi laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje Sl.glasniku RS, br.136/14.
  • Ministarstvo za zdravlje RS, Ovlašćuje nas za utvrdjivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 530-01-269/95-04
  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ovlašćuje nas za hemijsku analizu poljoprivrednog zemljišta i ispitivanje kvaliteta veštačkih djubriva, rešenje 320-09-10-164/95-04.
  • Ispunjavamo uslove za ispitivanje i utvrdjivanje kvaliteta semena poljoprivrednog bilja i ispitivanje i utvrdjivanje kvaliteta semena inspekcijskih uzoraka.